هنر دیجیتال، آسیب‌های اجتماعی

سومین پنلِ علمی جشنوارۀ ملی هنر دیجیتال